Maaike Miedema, eigenaar van Miedema Onderzoek & Advies, voor adviezen die doorwerken.

Miedema Onderzoek & Advies

Organiseren in de netwerksamenleving?
Procesbegeleiding bij multi-actor vraagstukken?
Onderzoek met toekomstperspectief?

Privacyverklaring Miedema Onderzoek & Advies

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 mei 2018.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door: Miedema Onderzoek & Advies, eenmanszaak, KvK nummer 33281277, Lauriergracht 116M, 1016RR, Amsterdam.
Eigenaar: Maaike Miedema, +31610748536, maaike@maaikemiedema.nl.
Miedema Onderzoek & Advies verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en WhatsApp. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens
Miedema Onderzoek & Advies verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
 • Inhoud van communicatie.

Cookies
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Met deze statistieken verbeteren we onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren zodat deze niet herleidbaar zijn naar u als gebruiker.

Doeleinden
Miedema Onderzoek & Advies verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing.

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.
Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Miedema Onderzoek & Advies hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan Miedema Onderzoek & Advies persoonsgegevens uitwisselen. Miedema Onderzoek & Advies kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, waaronder de financiële administratie. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Miedema Onderzoek & Advies aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Miedema Onderzoek & Advies zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Miedema Onderzoek & Advies zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Miedema Onderzoek & Advies zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Miedema Onderzoek en Advies passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten
U heeft het recht om Miedema Onderzoek & Advies een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u Miedema Onderzoek & Advies verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
Miedema Onderzoek & Advies, Lauriergracht 116M, 1016RR, Amsterdam, +31610748536, Maaike@MaaikeMiedema.com.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Miedema Onderzoek & Advies, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 mei 2018.
Miedema Onderzoek & Advies kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.